Your Best Export and Strategic
Outsourcing Services Partner

CONSULTORIA D’INTERNACIONALITZACIÓ

MC TRADING ofereix servei de consultoria a totes aquelles empreses que es trobin en procés d’internacionalització, exportació, aprovisionament o d’implantació comercial o productiva. La nostra consultoria es basa en tres fases ben definides:

1ª. Diagnòstic i Planificació Estratègica. Identificació del Mercat..

Diagnòstic de situació de l’empresa des d’un punt de vista global: anàlisi del producte, sistema de gestió, situació financera, processos, etc.

Elaboració i / o revisió i reorientació del Pla Estratègic, on dissenyem estratègies d’internacionalització i proposem opcions comercials (valoració de xarxes comercials a l’estranger) o d’implantació a partir de les necessitats i les capacitats del client, sempre tenint en compte l’entorn polític , econòmic i jurídic.

Estudi i anàlisi de viabilitat i acceptació del producte-mercat, és a dir, analitzar si el producte tindrà una sortida dins el mercat desitjat. L’estudi es farà sobre la base del Pla Estratègic d’Internacionalització elaborat pel client i / o revisat i reorientat per MC TRADING, per aconsellar i veure la seva coherència amb el mercat de destinació (distribució, públic objectiu, recursos, terminis).

Identificació de mercats i oportunitats de negoci, proporcionant la informació rellevant sobre els mercats que més s’adeqüen a l’expansió internacional del client, així com la recerca i anàlisi d’oportunitats concretes de negoci i d’inversió en els mercats internacionals.

2º. Implantació de l’empresa al Mercat Exterior.

Assessorament en Formalitats duaneres i Transport (multimodal) des d’origen fins a destí.

Assessorament jurídic, legislació duanera, etc.

Assessorament suports publicitaris: ajuda en el disseny i elaboració de catàlegs, mailings, recerca dels mitjans de comunicació més adequats.

Relacions institucionals, buscant els interlocutors adequats al mercat de destí, tant a nivell públic com privat, que facilitin els processos d’implantació, tant per les empreses com per altres entitats i institucions.

Recerca de socis locals, identificant les empreses locals de sectors determinats que puguin ser la millor resposta d’associació per al client dins del procés d’implantació, bé a través d’una cooperació empresarial (aliances estratègiques) o bé actuant com distribuïdors, proveïdors, agents comercials , etc.

Negociació, ajudant als nostres clients a les negociacions de les diferents fases en qualsevol tipus d’Aliança Estratègica ex: Joint Venture.

Finançament: A partir del seguiment de les línies de finançament dels diferents organismes multilaterals internacionals, es proposa als clients unes determinades línies i instruments de finançament per a projectes concrets. Així mateix, tramitem formes de pagaments, riscos, obertura de línies de crèdit, etc.

Recerca de subvencions i assessorament en la tramitació de les mateixes.

3ª. Consolidació i Creixement.

Seguiment, control i assessorament per corregir i / o donar suport al pla d’accions a mig i llarg termini dut a terme anteriorment per tal de garantir el creixement adequat i la seva posterior consolidació.

CLICA PER AMPLIAR Implantació de l'empresa al Mercat Exterior


CLICA PER AMPLIAR Implantación de la empresa en el Mercado ExteriorCLICA PER AMPLIAR Consolidació i Creixement